XML

XML logo and Python logo on dark grey background
Encode Strings for XML with Python

Properly format strings for XML with Python.